Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lužianky
  Sasinkova 1, 951 41 Lužianky
 • 037/7783443
Utorok 20. 4. 2021

Štatistika

Počet návštev: 340350

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Od 19. 4. 2021 je obnovené prezenčné vyučovanie žiakov 8. a 9. ročník. Žiaci nastúpia 2 týždne na adaptačné obdobie. Rozvrh hodín bude upravený.

  Podmienkou nástupu na prezenčné vzdelávanie je negatívny test žiaka nie starší ako 7 dní a negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho so žiakom v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní.

  Pri nástupe do školy žiak predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Môžete si ho vyzdvihnúť v základnej škole.

  Žiak 8. a 9. ročníka je povinný v interiéri školy nosiť respirátor.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Lužianky, Sasinkova 1, 951 41 Lužianky

  tel. 037/7783443, zs-luzianky@post.sk

  Vás pozýva na zápis do 1. ročníka pre šk.r.2021/2022 dňa 12. 4. 2021

  Pondelok: od 9:00 do 16:00 hod.

  Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!

  Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

  ZÁPIS do 1. ročníka

  Škola ponúka:

  • vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • vzdelávanie žiakov so
 • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Lužianky oznamuje všetkým rodičom žiakov ZŠ, že veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríla 2021 (štvrtok) a končia sa 6. apríla 2021 (utorok). Prevádzka v základnej škole, školskom klube detí a prezenčné vyučovanie žiakov 1.-4.ročníka a špeciálnej triedy sa začína 7. apríla 2021 (streda).

  Mgr. Soňa Kochanská

  riaditeľka školy

  V Lužiankach, 30. 03. 2021

 • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sasinkova 1, 951 41 Lužianky, v súlade so zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5)

  udeľuje

  riaditeľské voľno žiakom základnej školy z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie dňa 25. 03. 2021 (štvrtok). Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školský klub detí ani školská jedáleň.

  V Lužiankach, 22. 03. 2021 Mgr. Soňa Kochanská

 • Vážení rodičia

  Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo materskú školu od pondelka 15.3. 2021, prihláste ho do piatka 12.3.2021 do 14 : 00 telefonicky na čísle školskej jedálne, 037/650 54 23 alebo na telefónnom čísle materskej školy 037/778 30 28, prípadne e – mailom luzianky.ms@gmail.com.

  Zákonný zástupca dieťaťa každý pondelok odovzdá poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Informovaný súhlas dotknutej osoby predloží rodič iba prvýkrát pri nástupe dieťaťa. K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia, v súlade s rozhodnutím ministra školstva sa od 8.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1.-4.ročníka základnej školy, prevádzka školského klubu a zariadenie školského stravovania.

  Podmienky nástupu na prezenčnú formu žiaka 1.stupňa:

  • aspoň jeden zákonný zástupca bude mať v čase nástupu žiaka na prezenčnú formu vzdelávania potvrdenie o negatívnom teste na COVID 19 nie staršom ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke (len k nahliadnutiu).
  • Čestné vyhl

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Lužianky
  Sasinkova 1, 951 41 Lužianky
 • 037/7783443

Fotogaléria