Navigácia

Profil školy Správa o výchovno - vyučovacích výsledkoch za šk. rok 2011/2012 Aktivity a súťaže Krúžky na škole História školy Rozvrh pre 1.-4. ročník Rozvrh pre 5.-9. ročník

O škole

Profil školy

PROFIL ŠKOLY

Základná škola s materskou školou Lužianky, tak ako to našepkáva jej pomenovanie patrí do malebnej obce Lužianky, ktorá sa nachádza v blízkosti hospodársky, kultúrne a historicky významného mesta Nitra.

Základná škola v Lužiankach ponúka žiakom nielen plnohodnotné  vzdelávanie, ale aj veľké množstvo krúžkovej činnosti. Práve tu môžu nájsť žiaci spôsob ako využiť svoje schopnosti, danosti a hlavne ako využiť svoj voľný čas. Z veľkého množstva krúžkovej činnosti spomenieme: športové krúžky ako futbalový, stolno-tenisový krúžok, , krúžok šikovných rúk, počítačový krúžok a mnoho iných.

Počas celého školského roku majú žiaci spestrené vyučovanie tzv. tematickými dňami, ktoré vytvárajú na škole neopakovateľnú rodinnú atmosféru.

Na druhej strane,  bezchybný chod vyučovacieho procesu zabezpečuje energický a kreatívny kolektív pedagógov. Dôraz sa tu predovšetkým kladie aj na výchovnú stránku žiakov.

Naša základná škola má vytvorené dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí, ba dokonca aj detí so ŠVVP. Máme pre nich zriadenú jednu špeciálnu triedu. Priamou súčasťou školy je telocvičňa a v areáli sa nachádzajú dve futbalové ihriská, ktoré splývajú s prekrásnym prostredím.

Žiakov zapájame do rôznych súťaží a mnohí získali ocenenia. Voľný čas trávia  žiaci aktívne a svoje nadanie môžu rozvíjať v krúžkovej činnosti. Naše deti majú športové ambície a rady športujú.

Pedagogickým princípom našej školy je vychovávať dobrých a múdrych žiakov pre život, aby vedeli svoje poznatky využiť v ďalšej etape života – na stredných školách. Žiaci sa dobre uplatňujú na stredných a učňovských  školách, získané vedomosti vedia využívať. Vracajú sa k svojim učiteľom a referujú o úspechoch i neúspechoch. Vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú na veľmi dobrej úrovni, veď sme školou rodinného typu. Záleží nám na každom žiakovi, monitorujeme ich psychický a fyzický vývoj, motivujeme žiakov i rodičov k rôznym aktivitám, aby sa náš žiak stal úspešným. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Lužianky
    Sasinkova 1, 951 41 Lužianky
  • 037/7783443

Fotogaléria